Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information om feedbackmätningen av servicen i bygglovsärenden

 •   4

  Information om hälsoskyddstillsynen

 •   6

  Revidering av delegationsordning för bygglovs- och tillsynsnämnden

 •   7

  Tillsynsplan Bygglovsavdelningen

 •   8

  KOLARTORP 1:50, Ansökan om strandskyddsdispens

 •   9

  KVADRATEN 3 Bygglov för uppsättning av skylt

 •   10

  HÖGMORA 3:46 Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus samt uppföra plank, stödmur och mur

 •   11

  RIGOLETTO 15 Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus. Rivningslov för del av huvudbyggnad och marklov för ändrad marknivå

 •   12

  GLÖMSTA 1:167 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   13

  TRUBADUREN 17 Bygglov för fasadändring enbostadshus

 •   14

  SOPRANEN 41 Föreläggande med vite samt beslut om att upprätta hand-lingar på fastighetsägarens bekostnad

 •   15

  TRUBADUREN 45 Bygglov i efterhand för fasadändring på enbostadshus, byte av färg på fönster och dörrar

 •   16

  TRUBADUREN 53 Föreläggande med vite avseende olovlig fasadändring

 •   17

  SOPRANEN 21 – Avslag för bygglov i ef-terhand för fasadändring av enbostadshus samt föreläg-gande med vite

 •   18

  HAREN 6 Anmälan om olovlig nybyggnad av altan

 •   19

  HÖGMORA 4:28 Anmälan om olovlig nybyggnad av komplementbyggnad och plank

 •   20

  ODALMANNEN 4 Anmälan om betydande olägenhet, byggt mur på grannens tomt

 •   21

  RÖDHAKEN 33 Byggsanktionsavgift

 •   22

  REDAKTÖREN 15 Anmälan om att ett växthus är placerat närmare tomtgräns än 4,5 meter

 •   23

  TRÄDGÅRDSMÄSTAREN 3 Byggsanktionsavgift för att, utan startbesked för bygglovs-befriad inredning av ytterligare bostad, ha tagit i bruk bo-stad, enbostadshus

 •   24

  TUSENSKÖNAN 6 Bygglov i efterhand för tillbyggnad av uterum och balkong samt nybyggnad av mur

 •   25

  YXAN 24 Föreläggande med vite

 •   26

  Delgivningar 2020

 •   27

  Delegationsbeslut 2020, för bygglovs- och tillsynsnämnden

 •   28

  Förvaltningsdirektörens information

 •   29

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.